Founder, chef, photographer, food-stylist
Slava Pozdnyakov

Project manager
Natalia Zhogan

SLAVAPOZDNYAKOVSTUDIO phone
+7 (916) 883-70-46 

info@slavapozdnyakov.ru